Voorwaarden en Campingregels

Campingregels

  1. De campinggast houdt rekening met de overige gasten door geen geluidsoverlast te veroorzaken.
  2. Open vuur is niet toegestaan.
  3. Honden zijn niet toegestaan (hulphonden welkom)
  4. Wij steunen de campagne Rookvrije generatie. De camping is geheel rookvrij. Dit geldt niet tijdens de TT week.
  5. Aankomst vanaf 13:00 uur, vertrek uiterlijk 12:00 uur.
  6. We kiezen voor een rustige zondag, er wordt dan bv niet gemaaid en er is geen aankomst van nieuwe gasten.
  7. Max. lengte camper 7.5 meter.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;b. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;c. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt; d. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;e. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats;f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;g.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas– en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen, alsmede eventuele relevante wet– en regelgeving. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas– en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.

2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.

2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere bijbehorende kosten, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.

Artikel 6: Betaling

1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3.

3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter

Artikel 7: Annulering

1. De recreant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

2. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt:bij annulering drie maanden voor de ingangsdatum 10% van de overeengekomen prijs

Artikel 8: Gedragsregels

1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer– en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.

2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.

3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 9: Gebruik door derden

Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan de toeristische plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.

2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.

3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een maximum van  € 2.500.000.

Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door de recreant

Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij 25% van de prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd die niet door degene benut wordt.

Artikel 13: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.